Regulamin korzystania z serwisów
BusHandel.pl oraz TruckHandel.pl
 1. Serwisy BusHandel.pl oraz TruckHandel.pl, zwane dalej "serwisami", umożliwiają publikowanie ogłoszeń sprzedaży pojazdów oraz części i przeszukiwanie tych ogłoszeń.
 2. Publikowanie ogłoszeń w serwisach odbywa się we własnym zakresie przez osoby zarejestrowane w serwisach, zwane dalej "Użytkownikami".
 3. Serwisy prowadzone są przez firmę "autobusy.pl", ul. Niepodległości 67, 44-370 Pszów, NIP: 6471080800, REGON: 270556194, zwaną dalej "właścicielem".
 4. Ogłoszenia publikowane w serwisie muszą spełniać następujące kryteria:
  1. treść i dane ogłoszenia mają odpowiadać stanowi faktycznemu
  2. zdjęcia przy ogłoszeniu mają odpowiadać jego treści, nie mogą zawierać treści wyłącznie reklamowych
  3. jednej ofercie sprzedaży odpowiada jedno ogłoszenie
 5. Publikowane ogłoszenia nie mogą zawierać treści:
  1. niezwiązanych z tematyką serwisów;
  2. ogólnie przyjętych za obraźliwe;
  3. nawołujących do nienawiści;
  4. naruszających ustawę o danych osobowych;
  5. związanych z przedmiotami pochodzącymi z kradzieży.
 6. Jeden użytkownik może posiadać tylko jedno konto w serwisie.
 7. Korzystanie z pewnych możliwości serwisów jest płatne. Szczegóły płatności są określone w cenniku. Użytkownik korzystając z płatnych opcji serwisów zgadza się na obciążanie go kosztami usług wynikającymi z cennika i wystawianie przez właściciela faktur za te usługi.
 8. Klientów z siedzibą w Polsce obowiązuje cennik w złotówkach, klientów z siedzibą poza granicami Polski obowiązuje cennik w Euro.
 9. Opłata za ogłoszenia promowane w przypadku użytkowników bezpłatnych jest dokonywana za pośrednictwem platformy Przelewy24. Opłata stanowi kwotę brutto i wyczerpuje wszelkie należności za promowanie ogłoszenia.
 10. Publikacja zamówionych ogłoszeń promowanych odbywa się maksymalnie do 1 godziny po zaksięgowaniu płatności. Użytkownik traci przysługujące prawo do odstąpienia od umowy z chwilą pełnego wykonania umowy o świadczenie usług potwierdzając to zaznaczeniem klauzuli przy wykonywaniu płatności.
 11. Klient akceptując niniejszy Regulamin i składając Zamówienie na Produkt elektroniczny wyraża zgodę na uzyskanie dostępu do Produktu elektronicznego przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy sprzedaży i jest świadomy, iż w ten sposób traci prawo do odstąpienia od umowy.
 12. Właściciel serwisów nie odpowiada za treść zamieszczanych ogłoszeń.
 13. Właściciel serwisów ma prawo usuwać ogłoszenia niespełniające warunków regulaminu.
 14. Właściciel dokłada wszelkich starań, aby serwisy funkcjonowały bezawaryjnie, jednak nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w funkcjonowaniu wynikające z działań podmiotów trzecich, jak np. dostawcy usług internetowych, dzierżawcy łączy itp.
 15. Korzystanie z serwisów oznacza bezwarunkową akceptację niniejszego regulaminu.
 16. Transakcje kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Przelewy24.

[Tryb postępowania reklamacyjnego]

 1. Reklamacje mogą dotyczyć w szczególności nieprawidłowego naliczenia opłat, nieprawidłowego wyświetlania ogłoszeń promowanych kolorem, nieprawidłowości w treści wystawionych faktur VAT, itd.
 2. Reklamacje można składać za pomocą listu poleconego na adres pocztowy właściciela lub za pomocą wiadomości email na adres elektroniczny info(at)bushandel(dot)pl
 3. Reklamacje można składać przy użyciu formularza, którego wzór stanowi załącznik do Regulaminu.
 4. Zgłoszenie reklamacyjne musi zawierać opis problemu oraz dane Użytkownika użyte przez niego w momencie Rejestracji.
 5. Administrator rozpatruje reklamację w terminie 14 dni od daty doręczenia listu poleconego lub wiadomości email zawierającego roszczenie reklamacyjne.
 6. Reklamacje można składać z tytułu rękojmi za wady usług.

Załącznik nr 1 - Formularz reklamacyjny:

FORMULARZ REKLAMACYJNY
(formularz ten należy wypełnić i odesłać w przypadku chęci zgłoszenia reklamacji)

Adresat:
Nazwa serwisu, którego dotyczy reklamacja:

Dane Użytkownika:
Imię i nazwisko/ Nazwa firmy
Adres:
Nr telefonu:
Adres email:

Dane do kontaktu, jeżeli inne niż powyżej
Adres kontaktowy:
Nr telefonu kontaktowy:
Adres email kontaktowy:

Opis reklamowanej usługi:

Data stwierdzenia przyczyny reklamacji:

Opis problemu:

Żądanie reklamacyjne:

Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że:
przesyłając formularz reklamacyjny wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Administratora w celu rozpatrzenia reklamacji i prowadzenia korespondencji związanej z reklamacją. Zgoda ta może być cofnięta w każdej chwili, a Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

Podpis Użytkownika (tylko w przypadku przesyłania w formie pisemnej).

Załącznik nr 2 - Zgoda na marketingowe przetwarzanie danych osobowych:

Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych przez Administratora Serwisu Aleksandra Bartuś wykonującego działalność gospodarczą pod firmą autobusy.pl Aleksander Bartuś z siedzibą w Pszowie, kod pocztowy 44-370, przy ul. Niepodległości, nr 67, posiadającego numer NIP 6471080800 oraz REGON 270556194, w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług oraz wystawiania dokumentów sprzedaży. Zgoda dotyczy również przetwarzania moich danych osobowych w przyszłości, pod warunkiem, że nie zmieni się cel przetwarzania.

Załącznik nr 3 - Oświadczenie o administrowaniu danymi przez autobusy.pl Aleksander Bartuś w celu marketingu własnego:

Informujemy, że administratorem danych osobowych jest Aleksander Bartuś wykonujący działalność gospodarczą pod firmą autobusy.pl Aleksander Bartuś z siedzibą w Pszowie, kod pocztowy 44-370, przy ul. Niepodległości, nr 67, posiadający numer NIP 6471080800 oraz REGON 270556194, które będą przetwarzane w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług. Osoby, których dane osobowe są przetwarzane, mają prawo wglądu do nich i mogą je poprawiać. Podanie danych osobowych dla realizacji wymienionego celu jest dobrowolne.

W razie pytań i wątpliwości dotyczących regulaminu i działania serwisów, prosimy o kontakt.

Lista wszystkich ogłoszeń
Ilość i czas zapytań: ,   s.
Czas generowania strony: 0.0036s.

Informujemy, iż serwis internetowy wykorzystuje pliki cookies. Więcej informacji w naszej polityce prywatności. Kliknij TUTAJ aby ukryć ten komunikat.